event burgee venue burgee

TCYC Summer Shorts 2021

Tiddly Cove Yacht Club

Results as of 10:55 on August 15, 2021

1 Div.

Sailed: 8, Discards: 2, To count: 6, Rating system: PHRFTOT, Entries: 9, Scoring system: Appendix A
Rank Div. Boat Class SailNo Club PHRFTOT R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Total Nett
1st 1 Jasmina Santana 30/30 87061 TCYC 132 1.0 (5.0 DNF) 2.0 1.0 3.1 OOD 2.0 (10.0 DNS) 1.0 25.1 10.1
2nd 1 Krikket Abbott 36 KC3 TCYC 123 2.0 2.0 (10.0 DNC) (10.0 DNC) 3.0 4.6 ood 2.0 3.0 36.6 16.6
3rd 1 Christian Bligh M242 265 KYC 147 3.0 (10.0 DNC) 3.0 2.0 2.0 (9.0 dns) 3.0 4.0 36.0 17.0
4th 1 Broos M242 49215 TCYC 147 4.0 (10.0 DNC) 4.0 7.0 DNS 1.0 1.0 1.0 (10.0 DNC) 38.0 18.0
5th 1 Aqua Perla Bene 31.7 1237 TCYC 138 (10.0 DNC) 1.0 5.0 3.0 4.0 4.0 6.0 (7.0) 40.0 23.0
6th 1 Koohtka CF27 67244 TCYC 160 5.0 3.0 (6.0) 4.0 5.0 5.0 (7.0) 6.0 41.0 28.0
7th 1 Godzilla J29 59990 TCYC 114 (10.0 DNC) (10.0 DNC) 7.0 7.0 DNF 6.0 6.0 4.0 2.0 52.0 32.0
8th 1 Checkmate M242 231 RVYC 147 (10.0 DNC) (10.0 DNC) 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 3.0 5.0 5.0 63.0 43.0
9th 1 Black Ice Olson 30 CAN59 RVYC 93 (10.0 DNC) (10.0 DNC) 1.0 10.0 DNC 8.0 DNS 9.0 dns 10.0 DNS 10.0 DNC 68.0 48.0

2 Div.

Sailed: 8, Discards: 2, To count: 6, Rating system: PHRFTOT, Entries: 7, Scoring system: Appendix A
Rank Div. Boat Class SailNo Club PHRFTOT R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Total Nett
1st 2 Nemesis San Juan 24 589 TCYC 231 2.0 1.0 (8.0 DNC) (8.0 DNC) 1.0 1.0 1.0 2.0 24.0 8.0
2nd 2 Mast Transit Niagara 69446 TCYC 195 1.0 (3.0) 1.8 OOD 1.8 OOD (2.0) 2.0 2.0 1.0 14.6 9.6
3rd 2 Silik C&C 30 16617 VRC 186 (8.0 DNC) 2.0 2.0 1.0 (3.0) 3.0 3.0 3.0 25.0 14.0
4th 2 Trigger C&C 25 64988 KYC 262 4.0 4.0 3.0 DNF 2.0 4.0 (5.0) 4.0 (5.0) 31.0 21.0
5th 2 Tioga Big and blue 1028 VRC 150 3.0 (5.0) (8.0 DNC) 3.0 5.0 4.0 5.0 4.0 37.0 24.0
6th 2 Maritime Divas C&C 29 19735 VRC 191 5.0 (8.0 DNC) (8.0 DNC) 8.0 DNC 8.0 dns 8.0 dns 8.0 DNS 8.0 dnc 61.0 45.0
7th 2 Wanderlust C&C 25 34976 TCYC 238 (8.0 OOD) (8.0 DNC) 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 dns 8.0 dns 8.0 DNS 8.0 dnc 64.0 48.0

R1 - 1 Div.

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Div. Boat Class SailNo Club PHRFTOT Start Finish Elapsed Corrected Points
1 1 Jasmina Santana 30/30 87061 TCYC 132 180000 18:37:15 0:37:15 0:37:08 1.0
2 1 Krikket Abbott 36 KC3 TCYC 123 180000 18:38:44 0:38:44 0:39:09 2.0
3 1 Christian Bligh M242 265 KYC 147 180000 18:42:22 0:42:22 0:41:17 3.0
4 1 Broos M242 49215 TCYC 147 180000 18:42:23 0:42:23 0:41:18 4.0
5 1 Koohtka CF27 67244 TCYC 160 180000 18:50:17 0:50:17 0:48:04 5.0
6 1 Aqua Perla Bene 31.7 1237 TCYC 138     DNC   10.0
6 1 Godzilla J29 59990 TCYC 114     DNC   10.0
6 1 Checkmate M242 231 RVYC 147     DNC   10.0
6 1 Black Ice Olson 30 CAN59 RVYC 93     DNC   10.0

R2 - 1 Div.

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Div. Boat Class SailNo Club PHRFTOT Start Finish Elapsed Corrected Points
1 1 Aqua Perla Bene 31.7 1237 TCYC 138 180600 18:43:50 0:37:50 0:37:22 1.0
2 1 Krikket Abbott 36 KC3 TCYC 123 180600 18:43:45 0:37:45 0:38:10 2.0
3 1 Koohtka CF27 67244 TCYC 160 180600 18:50:57 0:44:57 0:42:58 3.0
4 1 Jasmina Santana 30/30 87061 TCYC 132 180500 19:55:16 DNF   5.0
5 1 Christian Bligh M242 265 KYC 147     DNC   10.0
5 1 Broos M242 49215 TCYC 147 180500 19:52:09 DNC   10.0
5 1 Godzilla J29 59990 TCYC 114 180500 19:54:06 DNC   10.0
5 1 Checkmate M242 231 RVYC 147     DNC   10.0
5 1 Black Ice Olson 30 CAN59 RVYC 93 180500 20:04:11 DNC   10.0

R3 - 1 Div.

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Div. Boat Class SailNo Club PHRFTOT Start Finish Elapsed Corrected Points
1 1 Black Ice Olson 30 CAN59 RVYC 93 180500 18:47:47 0:42:47 0:45:22 1.0
2 1 Jasmina Santana 30/30 87061 TCYC 132 180500 18:52:58 0:47:58 0:47:49 2.0
3 1 Christian Bligh M242 265 KYC 147 180500 18:57:59 0:52:59 0:51:38 3.0
4 1 Broos M242 49215 TCYC 147 180500 19:19:19 1:14:19 1:12:25 4.0
5 1 Aqua Perla Bene 31.7 1237 TCYC 138 180500 19:26:19 1:21:19 1:20:20 5.0
6 1 Koohtka CF27 67244 TCYC 160 180500 19:45:05 1:40:05 1:35:40 6.0
7 1 Godzilla J29 59990 TCYC 114 180500 19:59:21 1:54:21 1:57:14 7.0
8 1 Krikket Abbott 36 KC3 TCYC 123 180500 18:41:52 DNC   10.0
8 1 Checkmate M242 231 RVYC 147     DNC   10.0

R4 - 1 Div.

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Div. Boat Class SailNo Club PHRFTOT Start Finish Elapsed Corrected Points
1 1 Jasmina Santana 30/30 87061 TCYC 132 180500 18:39:24 0:34:24 0:34:18 1.0
2 1 Christian Bligh M242 265 KYC 147 180500 18:40:33 0:35:33 0:34:39 2.0
3 1 Aqua Perla Bene 31.7 1237 TCYC 138 180500 18:40:57 0:35:57 0:35:31 3.0
4 1 Koohtka CF27 67244 TCYC 160 180500 18:45:22 0:40:22 0:38:35 4.0
5 1 Broos M242 49215 TCYC 147     DNS   7.0
5 1 Godzilla J29 59990 TCYC 114     DNF   7.0
7 1 Krikket Abbott 36 KC3 TCYC 123     DNC   10.0
7 1 Checkmate M242 231 RVYC 147     DNC   10.0
7 1 Black Ice Olson 30 CAN59 RVYC 93     DNC   10.0

R5 - 1 Div.

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Div. Boat Class SailNo Club PHRFTOT Start Finish Elapsed Corrected Points
1 1 Broos M242 49215 TCYC 147 1810 19:05:55 0:55:55 0:54:29 1.0
2 1 Christian Bligh M242 265 KYC 147 1810 19:06:49 0:56:49 0:55:22 2.0
3 1 Krikket Abbott 36 KC3 TCYC 123 1810 19:08:22 0:58:22 0:59:00 3.0
4 1 Jasmina Santana 30/30 87061 TCYC 132     OOD   3.1
5 1 Aqua Perla Bene 31.7 1237 TCYC 138 1810 19:14:48 1:04:48 1:04:01 4.0
6 1 Koohtka CF27 67244 TCYC 160 1810 19:28:31 1:18:31 1:15:03 5.0
7 1 Godzilla J29 59990 TCYC 114 1810 19:29:32 1:19:32 1:21:32 6.0
8 1 Black Ice Olson 30 CAN59 RVYC 93     DNS   8.0
9 1 Checkmate M242 231 RVYC 147     DNC   10.0

R6 - 1 Div.

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Div. Boat Class SailNo Club PHRFTOT Start Finish Elapsed Corrected Points
1 1 Broos M242 49215 TCYC 147     01:09:49 1:08:02 1.0
2 1 Jasmina Santana 30/30 87061 TCYC 132     01:12:53 1:12:40 2.0
3 1 Checkmate M242 231 RVYC 147     01:17:59 1:16:00 3.0
4 1 Aqua Perla Bene 31.7 1237 TCYC 138     01:21:00 1:20:01 4.0
5 1 Krikket Abbott 36 KC3 TCYC 123     ood   4.6
6 1 Koohtka CF27 67244 TCYC 160     01:36:31 1:32:16 5.0
7 1 Godzilla J29 59990 TCYC 114     01:39:28 1:41:59 6.0
8 1 Christian Bligh M242 265 KYC 147     dns   9.0
8 1 Black Ice Olson 30 CAN59 RVYC 93     dns   9.0

R7 - 1 Div.

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Div. Boat Class SailNo Club PHRFTOT Start Finish Elapsed Corrected Points
1 1 Broos M242 49215 TCYC 147 185000 19:14:42 0:24:42 0:24:04 1.0
2 1 Krikket Abbott 36 KC3 TCYC 123 185000 19:17:52 0:27:52 0:28:10 2.0
3 1 Christian Bligh M242 265 KYC 147 185000 19:20:55 0:30:55 0:30:08 3.0
4 1 Godzilla J29 59990 TCYC 114 185000 19:23:33 0:33:33 0:34:24 4.0
5 1 Checkmate M242 231 RVYC 147 185000 19:25:37 0:35:37 0:34:43 5.0
6 1 Aqua Perla Bene 31.7 1237 TCYC 138 185000 19:26:47 0:36:47 0:36:20 6.0
7 1 Koohtka CF27 67244 TCYC 160 185000 19:35:05 0:45:05 0:43:06 7.0
8 1 Jasmina Santana 30/30 87061 TCYC 132     DNS   10.0
8 1 Black Ice Olson 30 CAN59 RVYC 93     DNS   10.0

R8 - 1 Div.

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Div. Boat Class SailNo Club PHRFTOT Start Finish Elapsed Corrected Points
1 1 Jasmina Santana 30/30 87061 TCYC 132 181100 19:02:01 0:51:01 0:50:52 1.0
2 1 Godzilla J29 59990 TCYC 114 181100 19:02:49 0:51:49 0:53:07 2.0
3 1 Krikket Abbott 36 KC3 TCYC 123 181100 19:04:00 0:53:00 0:53:35 3.0
4 1 Christian Bligh M242 265 KYC 147 181100 19:06:42 0:55:42 0:54:17 4.0
5 1 Checkmate M242 231 RVYC 147 181100 19:07:11 0:56:11 0:54:45 5.0
6 1 Koohtka CF27 67244 TCYC 160 181100 19:12:28 1:01:28 0:58:45 6.0
7 1 Aqua Perla Bene 31.7 1237 TCYC 138 181100 19:10:43 0:59:43 0:58:59 7.0
8 1 Broos M242 49215 TCYC 147     DNC   10.0
8 1 Black Ice Olson 30 CAN59 RVYC 93     DNC   10.0

R1 - 2 Div.

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Div. Boat Class SailNo Club PHRFTOT Start Finish Elapsed Corrected Points
1 2 Mast Transit Niagara 69446 TCYC 195 180000 18:45:18 0:45:18 0:41:11 1.0
2 2 Nemesis San Juan 24 589 TCYC 231 180000 18:48:01 0:48:01 0:41:34 2.0
3 2 Tioga Big and blue 1028 VRC 150 180000 18:49:37 0:49:37 0:48:08 3.0
4 2 Trigger C&C 25 64988 KYC 262 180000 19:00:18 1:00:18 0:50:07 4.0
5 2 Maritime Divas C&C 29 19735 VRC 191 180000 20:06:25 2:06:25 1:55:34 5.0
6 2 Silik C&C 30 16617 VRC 186 181400 19:56:49 DNC   8.0
6 2 Wanderlust C&C 25 34976 TCYC 238     OOD   8.0

R2 - 2 Div.

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Div. Boat Class SailNo Club PHRFTOT Start Finish Elapsed Corrected Points
1 2 Nemesis San Juan 24 589 TCYC 231 180600 18:49:17 0:43:17 0:37:28 1.0
2 2 Silik C&C 30 16617 VRC 186 180600 18:48:55 0:42:55 0:39:31 2.0
3 2 Mast Transit Niagara 69446 TCYC 195 180600 18:52:36 0:46:36 0:42:22 3.0
4 2 Trigger C&C 25 64988 KYC 262 180600 18:57:57 0:51:57 0:43:11 4.0
5 2 Tioga Big and blue 1028 VRC 150 180600 18:54:39 0:48:39 0:47:12 5.0
6 2 Maritime Divas C&C 29 19735 VRC 191 181000 19:59:11 DNC   8.0
6 2 Wanderlust C&C 25 34976 TCYC 238     DNC   8.0

R3 - 2 Div.

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Div. Boat Class SailNo Club PHRFTOT Start Finish Elapsed Corrected Points
1 2 Mast Transit Niagara 69446 TCYC 195 181000 18:50:30 OOD 0:36:49 1.8
2 2 Silik C&C 30 16617 VRC 186 180500 19:47:35 1:42:35 1:34:27 2.0
3 2 Trigger C&C 25 64988 KYC 241 181000 18:57:39 DNF   3.0
4 2 Nemesis San Juan 24 589 TCYC 231 181700 19:16:51 DNC   8.0
4 2 Tioga Big and blue 1028 VRC 150 181700 19:08:36 DNC   8.0
4 2 Maritime Divas C&C 29 19735 VRC 191 181000 18:49:51 DNC   8.0
4 2 Wanderlust C&C 25 34976 TCYC 238     DNC   8.0

R4 - 2 Div.

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Div. Boat Class SailNo Club PHRFTOT Start Finish Elapsed Corrected Points
1 2 Silik C&C 30 16617 VRC 186 180500 18:41:36 0:36:36 0:33:42 1.0
2 2 Mast Transit Niagara 69446 TCYC 195     OOD   1.8
3 2 Trigger C&C 25 64988 KYC 262 180500 18:49:30 0:44:30 0:36:59 2.0
4 2 Tioga Big and blue 1028 VRC 150 180500 18:45:07 0:40:07 0:38:55 3.0
5 2 Nemesis San Juan 24 589 TCYC 231     DNC   8.0
5 2 Maritime Divas C&C 29 19735 VRC 191     DNC   8.0
5 2 Wanderlust C&C 25 34976 TCYC 238     DNC   8.0

R5 - 2 Div.

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Div. Boat Class SailNo Club PHRFTOT Start Finish Elapsed Corrected Points
1 2 Nemesis San Juan 24 589 TCYC 231 1805 19:14:19 1:09:19 1:00:00 1.0
2 2 Mast Transit Niagara 69446 TCYC 195 1805 19:16:15 1:11:15 1:04:46 2.0
3 2 Silik C&C 30 16617 VRC 186 1805 19:16:51 1:11:51 1:06:09 3.0
4 2 Trigger C&C 25 64988 KYC 262 1805 19:25:26 1:20:26 1:06:51 4.0
5 2 Tioga Big and blue 1028 VRC 150 1805 19:29:22 1:24:22 1:21:51 5.0
6 2 Maritime Divas C&C 29 19735 VRC 191     dns   8.0
6 2 Wanderlust C&C 25 34976 TCYC 238     dns   8.0

R6 - 2 Div.

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Div. Boat Class SailNo Club PHRFTOT Start Finish Elapsed Corrected Points
1 2 Nemesis San Juan 24 589 TCYC 231     01:18:06 1:07:36 1.0
2 2 Mast Transit Niagara 69446 TCYC 195     01:18:15 1:11:08 2.0
3 2 Silik C&C 30 16617 VRC 186     01:21:36 1:15:08 3.0
4 2 Tioga Big and blue 1028 VRC 150     01:23:51 1:21:21 4.0
5 2 Trigger C&C 25 64988 KYC 262     01:41:38 1:24:29 5.0
6 2 Maritime Divas C&C 29 19735 VRC 191     dns   8.0
6 2 Wanderlust C&C 25 34976 TCYC 238     dns   8.0

R7 - 2 Div.

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Div. Boat Class SailNo Club PHRFTOT Start Finish Elapsed Corrected Points
1 2 Nemesis San Juan 24 589 TCYC 231 184000 19:14:20 0:34:20 0:29:43 1.0
2 2 Mast Transit Niagara 69446 TCYC 195 184000 19:13:40 0:33:40 0:30:36 2.0
3 2 Silik C&C 30 16617 VRC 186 184000 19:17:04 0:37:04 0:34:08 3.0
4 2 Trigger C&C 25 64988 KYC 262 184000 19:33:06 0:53:06 0:44:08 4.0
5 2 Tioga Big and blue 1028 VRC 150 184000 19:36:10 0:56:10 0:54:29 5.0
6 2 Maritime Divas C&C 29 19735 VRC 191     DNS   8.0
6 2 Wanderlust C&C 25 34976 TCYC 238     DNS   8.0

R8 - 2 Div.

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Div. Boat Class SailNo Club PHRFTOT Start Finish Elapsed Corrected Points
1 2 Mast Transit Niagara 69446 TCYC 195 180500 18:58:41 0:53:41 0:48:48 1.0
2 2 Nemesis San Juan 24 589 TCYC 231 180500 19:01:58 0:56:58 0:49:18 2.0
3 2 Silik C&C 30 16617 VRC 186 180500 18:59:08 0:54:08 0:49:50 3.0
4 2 Tioga Big and blue 1028 VRC 150 180500 19:06:09 1:01:09 0:59:19 4.0
5 2 Trigger C&C 25 64988 KYC 262 180500 19:20:16 1:15:16 1:02:34 5.0
6 2 Maritime Divas C&C 29 19735 VRC 191     dnc   8.0
6 2 Wanderlust C&C 25 34976 TCYC 238     dnc   8.0Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com